پیگیری

ارسال جدید
پس از ثبت این فرم و اخذ کدرهگیری فایل وردآفیس مقاله خود را به همراه کدرهگیری به ایمیل سامانه ارسال کنید

ایمیل سامانه: journalkopi@gmail.com
ایمیل مدیر: ehsan_jafari_far@yahoo.com