اطلاعات


کد بایگانی : 103

عنوان : رواﺑﻂ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و آذربایجان و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ اﻣﻨﯿﺖ ملی جمهوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان

کلمات کلیدی : آذربایجان، اسرائیل، قفقاز جنوبی، امنیت، نظامی، دکترین بن گورین

نویسندگان : حسین اکبری - پیمان غنی زاده

آرشیو: سال دوم، شماره سوم، بهار 1399

مشاهده شده : 539

تاریخ :۱۳۹۹/۰۷/۰۶

فایل‌ها : ریال50000رواﺑﻂ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و آذربایجان و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ اﻣﻨﯿﺖ ملی جمهوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان

فروپاشی شوروی باعث جدایی منطقه قفقاز جنوبی و استقلال جمهوری
آذربایجان، ارمنستان و گرجستان شود. وجود یهودیان مقیم در آذربایجان، ماهیت سکولار
آن و مسائل جهان اسلام برای اسراییل فرصت مناسبی را ایجاد کرد تا بر اساس دکترین
بن گورین روابط خود را با کشور جمهوری آذربایجان گسترش دهد. آذربایجان نیز به سبب
نوپا بودن برای تقویت پایه‌های خود و همچنین کسب حمایت غرب در بحران قره‌باغ از
این روابط استقبال کرده است. این مقاله به روش تحلیلی توصیفی به دنبال پاسخ به این
پرسش است که عوامل و زمینه‌های همگرایی آذربایجان و اسرائیل و همچنین تأثیر آن بر
امنیت جمهوری اسلامی ایران چیست؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بعد از فروپاشی
شوروی روابط اسرائیل و آذربایجان در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی رو به گسترش
بوده و همسایگی کشور آذربایجان با ایران و نفوذ اسرائیل در این کشور می‌تواند
تهدیدی علیه منافع ملی ایران باشد.


گالری

رواﺑﻂ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و آذربایجان و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ اﻣﻨﯿﺖ ملی جمهوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮاننظرات