اطلاعات


کد بایگانی : 110

عنوان : نگاهي به مفهوم توسعه و بُعد سیاسی آن

کلمات کلیدی : توسعه، مکاتب توسعه، راهبردهاي توسعه، توسعه سیاسی، شاخصه‌های توسعه سیاسی

نویسندگان : دکتر مجید عباس زاده مرزبالي

آرشیو: سال دوم، شماره چهارم ،تابستان 1399

مشاهده شده : 931

تاریخ :۱۳۹۹/۰۷/۱۶

فایل‌ها : ریال60000نگاهي به مفهوم توسعه و بُعد سیاسی آن

هدف این مقاله، بررسی
چیستی توسعه و توسعه سیاسی و موضوعات اساسی مرتبط با آن­ها است. به­طورکلی علت
توجه پژوهش حاضر به بُعد سیاسی توسعه، به دلیل نقش بنیادین این بُعد در شكل‌گيري
ساير ابعاد توسعه است. سؤال اساسی مقاله این است که توسعه و توسعه سیاسی به چه
معنا بوده و هر یک دارای چه مبانی و ویژگی­هایی می­باشند؟ پاسخ مقاله بدین ترتیب است
که توسعه به معنای فراهم شدن زمينه‌هاي لازم براي بروز و ظهور ظرفيت‌های عناصر
مختلف اجتماع و میدان یافتن آن‌ها براي دست‌يابي به پيشرفت و افزايش توانايي‌هاي
كمي و كيفي در بطن جامعه است. درزمینه‌ی توسعه، مکاتب و راهبردهای متعددی وجود
دارند که شامل مکاتب نوسازی، وابستگی و نظام جهانی و راهبردهای توسعه ‌برون‌زا،
توسعه ‌درون‌زا، توسعه ‌متوازن و ... می­شود. توسعه دارای ابعاد سیاسی، اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی است که بُعد سياسي آن به معنای فرايند روبه افزایش ظرفيت نهادهاي
سياسي حکومتي و غیر حکومتی در پاسخ به تقاضاهاي جامعه درزمینه مشارکت در فرایندهای
سیاسی است. توسعه سیاسی دارای شاخصه­هایی چون: ساختار سیاسی دموکراتیک، جامعه مدنی
پویا و ... بوده و نقش بنیادینی در شكل‌گيري ساير ابعاد توسعه دارد. این مقاله به
روش توصیفی– تحلیلی گردآوری‌شده
است.


گالری

نگاهي به مفهوم توسعه و بُعد سیاسی آننظرات