اطلاعات


کد بایگانی : 115

عنوان : دمکراسی و جهانی‌شدن در اندیشه یورگن هابرماس

کلمات کلیدی : هابرماس، دموکراسی، جهانی‌شدن، فرانکفورت، نظریه انتقادی

نویسندگان : عباس علیپور - مهدی شجاع

آرشیو: سال دوم، شماره سوم، بهار 1399

مشاهده شده : 420

تاریخ :۱۳۹۹/۰۷/۰۶

فایل‌ها : ریال60000دمکراسی و جهانی‌شدن در اندیشه یورگن هابرماس

هابرماس از نظریه‌پردازان مکتب فرانکفورت با رويکرد انتقادی به مقوله پوزيتويسم، دمکراسی و جهانی‌شدن می‌پردازد و سعی می‌کند با ارائه نظريه کنش ارتباطی ديدگاهی جدیدی ارائه دهد. هابرماس معتقد است که عقلانیـت موردنظر روشـنگري و آرمـان عقلانی سازي حیات مدرن وجه صوري و ابزاري دارد و از همین رو، عقلانیت ارتباطی می‌تواند این محدودیت را درهم شکند. او با نگاهی خوش‌بین معتقد است که در قالب مدرنیته نیز همچنان می‌توان اقدامی انجام داد. ازنظر هابرماس بسيج جنبش‌های اجتماعي در جامعه‌ی مدني کمک مهمي به توسعه‌ی دموکراسي می‌کند؛ بنابراین ضمن نقد به پوزیتویسم که از مدرنیته برمیاید نسبت به گسترش تفکر دموکراسی و همچنین جهانی‌شدن نیز نگاهی خوش‌بین‌تری نسبت به سایر منتقدان دارد. از همین رو از همین رو این مقاله گردآوری‌شده به روش تحلیلی-توصیفی به دنبال پاسخ به این پرسش است که دیدگاه هابرماس به دموکراسی و جهانی‌شدن چیست؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که هابرماس علی رغم فیلسوف مکتب انتقادی بودن ولی به دمکراسی و جهانی شدن بر اساس الگوی عقلانیت ارتباطی به صورت خوش بینانه می‌نگرد.


گالری

دمکراسی و جهانی‌شدن در اندیشه یورگن هابرماسنظرات