اطلاعات


کد بایگانی : 116

عنوان : بررسی سیاست‌های توسعه اقتصادی کشور کره جنوبی و استفاده از آن برای برآورد الگوی تجربی رشد اقتصادی در کشور ایران

کلمات کلیدی : سیاست اقتصادی، رشد اقتصادی، ARDL، کشور ایران.

نویسندگان : دکترمحمدرضا ارسلان بد - احسان بشارت

آرشیو: سال دوم، شماره چهارم ،تابستان 1399

مشاهده شده : 364

تاریخ :۱۳۹۹/۰۷/۱۶

فایل‌ها : ریال60000بررسی سیاست‌های توسعه اقتصادی کشور کره جنوبی و استفاده از آن برای برآورد الگوی تجربی رشد اقتصادی در کشور ایران

در ادبیات اقتصادی، بررسی علل رشد اقتصادی از جایگاه ویژه‌ای
برخوردار بوده و توجه اقتصاددانان بسیاری را به خود جلب نموده است و دراین‌باره
حجم گسترده‌ای از مطالعات را به خود اختصاص داده است. هدف از این مطالعه بررسی
رابطه شاخص‌های اقتصادی و غیراقتصادی با رشد اقتصادی ایران در دوره زمانی 1350 تا
1398 است. در این مطالعه از متغیر تولید ناخالص داخلی (بدون نفت) به‌عنوان متغیر
وابسته و از متغیرهای؛ تعریف گسترده پول، کارآفرینی، بهره‌وری نیروی کار، اقتصاد دانش‌بنیان،
کارایی سرمایه، آزادسازی تجاری، نرخ ارز و اقتصاد مصرفی به‌عنوان متغیرهای توضیحی استفاده‌شده
و با استفاده از روش تحلیلی آماری ARDL در جهت پاسخ به این سؤال هستیم که
آیا سیاست‌های توسعه اقتصادی کشور کره جنوبی می‌تواند در کشور ایران اجرا شود یا
نه؟ نتایج نشان داد که به جزء اقتصاد مصرفی (CE) که ارتباط منفی با رشد اقتصادی
دارد بقیه متغیرها که شامل: تعریف گسترده پول (M3)، شاخص کارایی سرمایه‌گذاری (ICOR)، بهره‌وری نیروی کار (LP)، کارآفرینی (EN)، نرخ ارز
(IR)،
آزادسازی تجاری (IIT) و اقتصاد دانش‌بنیان (KBE) می باش تأثیر مثبت و معنی‌داری بر رشد اقتصادی دارند


گالری

بررسی سیاست‌های توسعه اقتصادی کشور کره جنوبی و استفاده از آن برای برآورد الگوی تجربی رشد اقتصادی در کشور ایراننظرات