اطلاعات


کد بایگانی : 119

عنوان : بررسی عوامل پیدایی و تشدید قومیت‌گرایی و الگوهای مدیریت آن

کلمات کلیدی : اقوام، قومیت، تنوع قومی، سیاست‌گذاری قومی

نویسندگان : دکتر رضا پریزاد - احمد سهرابی حقیقت

آرشیو: سال دوم، شماره چهارم ،تابستان 1399

مشاهده شده : 252

تاریخ :۱۳۹۹/۰۷/۱۶

فایل‌ها : ریال60000بررسی عوامل پیدایی و تشدید قومیت‌گرایی و الگوهای مدیریت آن

در
جوامعی که به لحاظ فرهنگی، متکثر و ناهمگون محسوب می‌شوند اقوام از مؤلفه‌های مهم و
نیروی پیش برنده تحولات اجتماعی بوده‌اند. ازجمله مهم‌ترین تحولات، تشدید قوم‌گرایی
درون مرزهای یک کشور است که می‌تواند تبعات سیاسی، امنیتی و اجتماعی مختلفی برجای
بگذارد. در این میان سیاست‌هایی برای مدیریت در جوامع نامتجانس موردتوجه قرارگرفته
است که مقاله
حاضر با درک چنین اهمیتی سعی دارد به عوامل پیدایی و تشدید قومیت‌گرایی و الگوهای
مدیریت آن بپردازد. از این نقطه‌نظر هدف پژوهش، دستیابی به پاسخی روشن در خصوص این
پرسش است عوامل پیدایی و تشدید قومیت‌گرایی و الگوهای مدیریت آن چیست؟ پژوهش حاضر با
رویکردی توصیفی و تحلیلی و گردآوری به روش کتابخانه‌ای برای
تحلیل تشدید قومیت‌گرایی سعی دارد به ترکیبی
از چهار نظریه نوسازی، استعمار داخلی، روابط ضعیف و محرومیت نسبی بپردازد و درزمینه
مدیریت نیز به الگوهای همانندسازی، تکثرگرایی و ادغام‌گرا خواهد پرداخت.


گالری

بررسی عوامل پیدایی و تشدید قومیت‌گرایی و الگوهای مدیریت آننظرات