اطلاعات


کد بایگانی : 131

عنوان : تأثیر فرایند جهانی‌شدن و فضای مجازی بر هویت ملی و الزام پیش روی دولت ها

کلمات کلیدی : جهانی‌شدن، فضای مجازی، هویت ملی، هویت فراملی، هویت‌های فرو ملی « قومی » ، کارکرد هویتی دولت

نویسندگان : دکتر مجید عباس‌زاده مرزبالی

آرشیو: سال دوم، شماره پنجم ،پاییز 1399

مشاهده شده : 441

تاریخ :۱۳۹۹/۰۹/۰۶

فایل‌ها : ریال60000تأثیر فرایند جهانی‌شدن و فضای مجازی بر هویت ملی و الزام پیش روی دولت ها

هدف این مقاله، بررسی چگونگی تأثیر فرایند جهانی شدن و فضای مجازی بر هویت ملیِ جوامع و الزام پیش¬روی دولت‌ها به منظور صیانت از هویت ملی در عصر جهانی شدن است. بر این اساس، سؤال مقاله این است که فرایند جهانی‌شدن و فضای مجازی چگونه بر هویت ملی جوامع تأثیر گذاشته-اند و اینکه دولت‌ها به منظور صیانت از هویت ملی جامعه‌ی خود، باید چه رویکردی در برابر فرایند جهانی شدن اتخاذ نمایند؟ در این پژوهش با رویکردی نظری و با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی به این سؤال پاسخ داده می‌شود. به طورکلی پاسخ مقاله بدین ترتیب است که گسترش و فراگیری جهانی‌شدن و فضای مجازی و تأثیرات آن‌ها، موجب شکل‌گیری و تقویت الگوهای هویتی دیگری غیر از هویت‌ ملی یعنی هویت‌‌ فراملی و هویت‌های فروملی (قومی) و درنتیجه، ایجاد تزلزل در تعیین و انتخاب اولویت‌ها در میان سطوح هویتی و شکاف و تعارض هویتی و بروز بحران هویت و تضعیف هویت ملی در بسیاری از جوامع گشته است؛ اما با تمام این‌ها، جهانی‌شدن و فضای مجازی در کنار چالش‌هایی که برای هویت ملی جوامع ایجاد می‌کنند، فرصت‌ها و امکاناتی را نیز پیش‌روی دولت‌ها قرار می‌دهند که آنان در صورت شناخت صحیح این پدیده‌ها و مواجهه‌ی منطقی با آن‌ها، می‌توانند از آن فرصت‌ها بهره برده، بر چالش‌های هویتی غلبه نموده و از هویت ملی کشور صیانت نمایند.


گالری

تأثیر فرایند جهانی‌شدن و فضای مجازی بر هویت ملی و الزام پیش روی دولت هانظرات