اطلاعات


کد بایگانی : 132

عنوان : کندوکاو مختصاتِ گونه های «هویت» و جایگاه آن در سیاست خارجی سازه انگارانه

کلمات کلیدی : هویت، سیاست خارجی، سازه¬انگاری، روابط بین¬الملل، هویت ملی

نویسندگان : دکتر سعید چهرآزاد

آرشیو: سال دوم، شماره پنجم ،پاییز 1399

مشاهده شده : 322

تاریخ :۱۳۹۹/۰۹/۰۶

فایل‌ها : ریال60000کندوکاو مختصاتِ گونه های «هویت» و جایگاه آن در سیاست خارجی سازه انگارانه

در زمانه‌ای که هویت به‌صورت متعدد تکثر پیداکرده است و نمی‌توان از وحدت رویه در این موضوع صحبت به میان آورد. هویت در قالب و قاموسی شکل پیدا می¬کند که بتوان از رابطه¬ای سخن راند که «خود» را در مقابل «دگر» قرار دهد. ازآنجایی‌که هویت در تمامی سطوح- فردی، ملی، بین¬المللی- و تمامی حوزه¬های فرهنگی، سیاسی، بین¬المللی و روان¬شناختی نقش ویژه¬ای را در مناسبات ایفاء می¬کند، بخش قابل‌توجهی از ملت¬ها و دولت¬ها را به خود مشغول ساخته است. ازاین‌رو از گونه¬ها و انواع مختلفی از هویت-شامل حقوقی، نوعی، نقشی، جمعی، ملی و فرهنگی- می¬توان یاد نمود. هرکدام از این هویت¬ها به‌نوعی سیاست خارجی و مختصات آن را تحت¬الشعاع خود قرار می¬دهند و ورای هر ایدۀ مادیت¬گرایانه¬ای در تکوین و شکل¬گیری سیاست خارجی نقش-آفرینی می¬کنند. در نگاره حاضر سعی می¬شود گونه¬های مختلف هویت مورد کندوکاو قرار بگیرد تا به نقش ویژه آن در سیاست خارجی سازه¬انگارانه اشاره گردد. در این پژوهش نگارنده می¬کوشد تا با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و با ابزار کتابخانه¬ای جهت گردآوری داده¬ها، انواع گوناگون هویت و تأثیر آن بر سیاست خارجی سازه¬انگارانه را مورد واکاوی و واسازی قرار دهد و به این سؤال پاسخ دهد که گونه‌های متفاوت هویت چه نقشی در سیاست خارجی سازه انگارانه دارند؟. این نمونه از پژوهش در نوع خود می‌تواند منحصربه‌فرد باشد.


گالری

کندوکاو مختصاتِ گونه های «هویت» و جایگاه آن در سیاست خارجی سازه انگارانهنظرات