اطلاعات


کد بایگانی : 162

عنوان : سیاست‌های نظامی رژیم صهیونیستی از بدو تأسیس تا سال 2020 با استناد به مدل راهبردی دیوید

کلمات کلیدی : اسرائیل، نظامی، بحران، جنگ، خاورمیانه، امنیت

نویسندگان : دکتر مسعود خدیمی علیرضا کاظمی سمانه هادی

آرشیو: سال دوم، شماره پنجم ،پاییز 1399

مشاهده شده : 112

تاریخ :۱۳۹۹/۱۱/۱۳

فایل‌ها : ریال100000سیاست‌های نظامی رژیم صهیونیستی از بدو تأسیس تا سال 2020 با استناد به مدل راهبردی دیوید

مهم‌ترین دغدغه رژیم صهیونیستی در مدل مفهومی دیوید حفظ امنیت و بقای خویش است که به این منظور نهادهای امنیتی و سیاست‌مداران آن به دنبال فهم موضوعات و چالش‌های امنیتی بوده تا راه‌حل‌هایی را به‌منظور حفظ بقای این رژیم مطرح کنند. به نظر می‌رسد یکی از موارد مهم راه‌حل این رژیم استفاده از حمله نظامی محسوب می‌گردد از همین رو، این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از اسناد کتابخانه‌ای به دنبال پاسخ به این پرسش است که سیاست‌های نظامی رژیم صهیونیستی از بدو تأسیس تاکنون چه بوده است؟ در این خصوص مقاله به بررسی امنیت و روند اتخاذ تصمیم رژیم صهیونیستی در ارتباط با مداخلات نظامی از زمان تأسیس تاکنون را موردبررسی قرار می‌دهد. یافته پژوهش نشان می‌دهد که علی‌رغم استفاده از ابزارهای نظامی از زمان تأسیس تاکنون این رژیم همچنان با معضل امنیت روبرو بوده و اقدامات نظامی نتوانسته است امنیت آن را تثبیت کند


گالری

سیاست‌های نظامی رژیم صهیونیستی از بدو تأسیس تا سال 2020 با استناد به مدل راهبردی دیویدنظرات