اطلاعات


کد بایگانی : 73

عنوان : مفهوم سازی نابرابری در آراء اندیشمندان و فلاسفه سیاسی

کلمات کلیدی : نابرابری، اندیشه سیاسی، طبقه، عدالت

نویسندگان : محمدحسین محمدی

آرشیو: سال اول، شماره اول، پاییز 1398

مشاهده شده : 736

تاریخ :۱۳۹۹/۰۷/۰۶

فایل‌ها : ریال60000مفهوم سازی نابرابری در آراء اندیشمندان و فلاسفه سیاسی

تحول در تعاریف مفاهیم اجتماعی و سیاسی، پیشینه ای به درازنای تاریخ دارد و یافته های بشری توانسته است در هر دوره ای  از حیات بشری، به درک درست هریک از این مفاهیم کمک کند. در میان مفاهیم کلیدی علم اجتماع و سیاست،  نابرابری به دلیل سرشت منازعه برانگیز آن آمادگی بسیاری برای تعریف وبازتعریف از سوی اندیشمندان و فیلسوفان داشته است. تغییرات بنیادین و گاه متناوب در ساخت سیاسی حکومتها، ضرورت توجه به این مفهوم را در ذهن دانشمندان هردوره به وجود آورده آورده  وهریک آن را  به اقتضای شرایط سیاسی و اجتماعی هردوره تعریف کرده اند. نابرابری در تعریف  بستگی مفهومی زیادی با  دو مفهوم فقر گاه به عدالت و گاه به فقر نزدیک می شود اما هیچگاه مترادف آنها نبوده است.این مقاله به شکل هدفمند، به سیر تحول مفهومی نابرابری و مشتقات آن در آراء فلاسفه از یونان باستان تا کنون پرداخته و  تلاش می کند با ارائه آخرین تعاریف، کنشهای هدفمندی را برای رویارویی با آن، متناسب با آخرین تعاریف عرضه کند.


گالری

مفهوم سازی نابرابری در آراء اندیشمندان و فلاسفه سیاسینظرات