اطلاعات


کد بایگانی : 75

عنوان : تأثیر بحران اوکراین بر روابط روسیه و اروپا

کلمات کلیدی : اوکراین، اقتصاد، روسیه، اروپا، ناتو

نویسندگان : مسعود مطلبی، حسین زینلی بادی

آرشیو: سال اول، شماره اول، پاییز 1398

مشاهده شده : 841

تاریخ :۱۳۹۹/۰۷/۰۶

فایل‌ها : ریال60000تأثیر بحران اوکراین بر روابط روسیه و اروپا

تهدید غرب علیه روسیه عمدتاً درسه حوزه داخلی روسیه، حوزه پیرامونی به ویژه جمهوری های مشترک المنافع و حوزه ی بین الملل قابل بررسی است. اما سیاست ها و اقداماتی که در قبال اوکراین اعمال شده است با حساسیت ویژه ای توسط روسیه دنبال می شود چراکه، اوکراین از مهم‌ترین کشور اروپای شرقی در ابعاد جغرافیای سیاسی و اقتصادی برای اتحادیه اروپاست. اهمیت ژئوپلیتیکی اوکراین، به عنوان دومین کشور بزرگ اروپایی واقع در سواحل شرقی و غربی دریای سیاه، تا بدان‌جاست که برژینسکی از آن کشور به عنوان «ترن سیاست منطقه‌ای پس از گسترش اتحادیه‌ی اروپا» یاد می‌کند. با این حال اهمیت اوکراین در رابطه‌ی روسیه و اوکراین که شامل نزاع بین جریانات روس گرا و غرب گرا و عملیات‌های نظامی روسیه است محدود نمی‌شود بلکه یک نزاع بین روسیه و اتحادیه اروپا نیز در جریان است در این تحقیق که به روش تحلیلی و توصیفی گردآوری شده است سؤال اصلی این است که بحران اوکراین چه تأثیری بر روابط روسیه و اروپا دارد؟ و در این راستا با بررسی اهمیت ژئوپلیتیک بحران اوکراین برای روسیه و اتحادیه‌ی اروپا و تجزیه و تحلیل بحران اوکراین از اقدامات اقتصادی و ناتو برای مقابله با روسیه و در حمایت از اوکراین مورد بررسی قرار می‌گیرد.


گالری

تأثیر بحران اوکراین بر روابط روسیه و اروپانظرات