اطلاعات


کد بایگانی : 98

عنوان : مقایسه‌ مبانی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و الگوی توسعه غربی

کلمات کلیدی : پیشرفت، نوسازی، الگوی اسلامی ایرانی، الگوی غربی، تمدن اسلامی

نویسندگان : رضا شکرزاده چهاربرج - مریم لطفی پشمچی

آرشیو: سال دوم، شماره سوم، بهار 1399

مشاهده شده : 707

تاریخ :۱۳۹۹/۰۷/۰۶

فایل‌ها : ریال60000مقایسه‌ مبانی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و الگوی توسعه غربی

به لحاظ تفاوت‌های ساختاری و زمینه‌ای میان جامعه ایران و جامعه
غربی و پیامدهای مخرب و غیر کارساز تعمیم الگوهای آن لازم است تا مدل
الگوی اسلامی-ایرانی برای پیشرفت به‌تناسب
ضرورت‌های ساختاری، اجتماعی و فرهنگی ایران طراحی گردد. ضرورت تبیین این الگو به
سبب چالش‌های عمده‌ای است که می‌تواند در سطح داخلی و جهانی به
رفع
نارسایی‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فکری در جامعه مبدل گردد. این پژوهش گردآوری‌شده به روش تحلیلی و توصیفی ضمن بررسی
اشتراکات و تمایزات فلسفی غربی و اسلامی به مؤلفه‌ها و خطوط راهنمای الگوی اسلامی
و ویژگی‌های راهبردی این الگو خواهد پرداخت و به دنبال پاسخگویی به این سؤال است
که مبانی و مبانی فکری و فلسفی پیشرفت اسلامی-ایرانی چیست؟
یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که با توجه به جهان‌بینی اسلامی الگوی پیشرفت
اسلامی ایرانی، ابعاد مختلف اجتماعی،
فرهنگی، سیاسی و اقتصادی علاوه بر معیار یپیشرفت
مادی شامل معیار معنوی نیز است..


گالری

مقایسه‌ مبانی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و الگوی توسعه غربینظرات