اطلاعات


کد بایگانی : 104

عنوان : عوامل موثر بر پیدایش و گرایش به بنیادگرایی

کلمات کلیدی : بنیادگرایی، اسلام، مسیحیت، یهود، مدرنیته

نویسندگان : عزیز جوان پورهروی - حمید محقق

آرشیو: سال دوم، شماره سوم، بهار 1399

مشاهده شده : 721

تاریخ :۱۳۹۹/۰۷/۰۶

فایل‌ها : ریال30000عوامل موثر بر پیدایش و گرایش به بنیادگرایی

در چند دهه اخیر به دلایل مهمی همچون پایان یافتن جنگ سرد، گسترش
شتابان جهانی‌شدن، گسترش ارتباطات، شاهد توجه بیش از اندازه پژوهشگران به مقوله
بنیادگرایی هستیم. البته بنیادگرایی دارای اشکال گوناگونی است اما آنچه بیش از هر
موضوعی مورد توجه قرار است بنیادگرایی مذهبی است که با ظهور داعش بسیار مورد توجه
قرار گرفت. با این حال بنیادگرایی در مسیحیت، و یهود نیز وجود داشته است. وجه
مشترک بنیادگرایی دینی کوشش برای احیای ارزش‌های مذهبی است. عده‌ای معتقدند که
بنیادگرایی مذهبی، همچون گرایشی عمومی، محافظه کارانه و شورشی بر چرخش‌های هنجاری
ناشی از مدرنیته است. از همین رو، این مقاله به روش تحلیلی و توصیفی به دنبال پاسخ
به این پرسش است که عوامل موثر بر پیدایش و گرایش به بنیادگرایی چیست؟ یافته‌های
پژوهش نشان میدهد که از یک سو نارسایی های محیطی جامعه و از سوی دیگر نگرانی از
پیامدهای مدرنیته و جهانی‌شدن موجب تسری در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و
اقتصادی شده و تلاش بنیادگرایان بازگشت به سنت برای حل این
نارسایی ها است.


گالری

عوامل موثر بر پیدایش و گرایش به بنیادگرایینظرات