اطلاعات


کد بایگانی : 108

عنوان : شاپای فصلنامه دانش تفسیر سیاسی

کلمات کلیدی :

نویسندگان : دانش تفسیر سیاسی

آرشیو: اخبار

مشاهده شده : 889

تاریخ :۱۳۹۹/۰۵/۲۲

فایل‌ها : ریال500000شاپای فصلنامه دانش تفسیر سیاسی

درباره شاپا/ تعریف ISSN


شناسايی و مديريت پيايندها كاری است پيچيده و دشوار. تعداد بی شمار پيايندها در سطح جهان و تغييرات احتمالی عنوان، ترتيب انتشار، اندازه (قطع)، زبان و تشابه عنوان های هر يك از آن ها بر پيچيدگی اين امر می افزايد. رشد سريع تعداد پيايندهای منتشر شده در دهه 60 ميلادی لزوم برقراری يك نظام شناسايی منحصر به فرد بين المللی را آشكار نمود. عامل ديگری كه در ايجاد نظام ياد شده نقش مؤثری داشت رشد و توسعه نظام های ذخيره و بازيابی خودكار اطلاعات بود كه جايگزين روش های سنتی ذخيره و بازيابی اطلاعات در كتابخانه ها می گشت. اين نظام های خودكار برای استفاده از شناسگرهای رقمی به عنوان وسيله های جستجوی سريع و مؤثر بسيار مناسب بودند. بدين ترتيب شماره استاندارد بين‎المللی پيايندها (ISSN) برای رفع اين نيازها پايه گذاری شد. تخصيص شاپا به پيايندها از دهه 1970 ميلادی در جهان و از سال 1381 هجری شمسی در ايران به عنوان وسيله‌ ای برای شناسايی پيايندها آغاز شد.


شماره شاپای دانش تفسیر سیاسی

ISSN 2717-1574


گالری

شاپای فصلنامه دانش تفسیر سیاسینظرات