اطلاعات


کد بایگانی : 112

عنوان : بررسی الگوی رفتار مدیران در نظام سیاسی اسلامی – ایرانی بر مبنای نهج البلاغه

کلمات کلیدی : جمهوری اسلامی ایران، مدیران، نهج البلاغه، گام دوم، انقلاب اسلامی

نویسندگان : دکتر رضا شکرزاده چهاربرج - مظاهر احمدیان

آرشیو: سال دوم، شماره چهارم ،تابستان 1399

مشاهده شده : 812

تاریخ :۱۳۹۹/۰۷/۱۶

فایل‌ها : ریال60000بررسی الگوی رفتار مدیران در نظام سیاسی اسلامی – ایرانی بر مبنای نهج البلاغه

هر جامعه‌ای برای پیشبرد
اهداف خود به مدیران لایق نیاز دارد در جمهوری اسلامی نیز برای اجرای قوانین پیشبرد
اهداف مخصوصاً در گام دوم انقلاب باید مدیرانی بر سرکار بیایند که این امر را سرعت
بدهد و فرمایشات مقام معظم رهبری را اجرا کنند، البته این مهم باید بر طبق یک
الگویی باشد که این مقاله سعی دارد بر اساس نهج البلاغه آن را تدوین کند. تحقیق به
روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که ویژگی‌های مدیر انقلابی در
نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس آموزه‌های نهج البلاغه چیست؟ یافته‌های پژوهش
نشان می‌دهد که در گام دوم انقلاب اسلامی و با روی کار آمدن نسل جدید مدیران، انقلابی بودن آنها و تاکید بر الگوی رفتاری
منطبق برآموزه نهج البلاغه از جمله داشتن تقوا، تواضع و فروتنی، ساده زیستی، شجاعت
و قاطعیت، متخصص و متعهد، عدالت می‌تواند در دست‌یابی نظام به اهداف والای خود تسریع
ایجاد کند.


گالری

بررسی الگوی رفتار مدیران در نظام سیاسی اسلامی – ایرانی بر مبنای نهج البلاغهنظرات