اطلاعات


کد بایگانی : 114

عنوان : مداراي اجتماعي و ابعاد گوناگون آن

کلمات کلیدی : مدارا، مدارای اجتماعی ، ابعاد مدارا ، دین‌داری، جامعه

نویسندگان : دکتر محمدعلی طالبی - مهدی شجاع

آرشیو: سال دوم، شماره چهارم ،تابستان 1399

مشاهده شده : 665

تاریخ :۱۳۹۹/۰۷/۱۶

فایل‌ها : ریال60000مداراي اجتماعي و ابعاد گوناگون آن

همزيستي موضوعي است كه هميشه و در طول تاريخ وجود داشته و انسان‌ها همواره در پي آن بوده‌اند كه راه‌ها و شیوه‌های زندگي مسالمت‌آمیز را در كنار يكديگر بيابند. در جوامع گذشته، تنوع فرهنگ‌ها، زبان، اقوام و همچنين ديگر عناصر زندگي اجتماعي کم‌تر بود و تحمل تفاوت‌ها و عقايد يكديگر مسئله مهمي به‌حساب نمی‌آمد؛ اما با رشد و گسترش فزاینده ارتباطات در همه زمینه‌ها، از سويي تنوع فرهنگي، قومي، زباني و اعتقادی بیشتر شده و از سوي ديگر، ميزان تعاملات و برخورد افراد دوچندان شده است. بنابراين، تحمل عقايد و آداب و فرهنگ‌های دیگر گروه‌ها اهميت فراواني خواهد يافت.

پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی و تحلیلی با روش اسنادی – کتابخانه‌ای صورت گرفته است و نتایج نشان می‌دهد که مدارای سیاسی، اجتماعی و اخلاقی‌- رفتاری بیش‌ترین میزان اهمیت را در جامعه دارا هستند. وجود ارتباط بین دین‌داری با مدارای اجتماعی نیز موردبررسی قرارگرفته است.


گالری

مداراي اجتماعي و ابعاد گوناگون آننظرات