اطلاعات


کد بایگانی : 148

عنوان : تحلیل سیاست خارجی امارات متحده در قبال ایران در چارچوب نظری حصار استراتژیک

کلمات کلیدی : ایران، امارات متحده عربی، حفاظ استراتژیک، تعادل سخت ، تعادل نرم

نویسندگان : دکتر محسن رستمی - محمدرضا محمدی - احسان رعنایی

آرشیو: سال دوم، شماره پنجم ،پاییز 1399

مشاهده شده : 210

تاریخ :۱۳۹۹/۰۹/۲۱

فایل‌ها : ریال60000تحلیل سیاست خارجی امارات متحده در قبال ایران در چارچوب نظری حصار استراتژیک

امارات متحده عربی از زمان تأسیس در 1971 ، همواره سیاست حفاظ استراتژیک و گسترش تجارت و دیپلماسی گسترده، در کنار حفظ روابط با ایران و اتحاد با عربستان سعودی و آمریکا، همراه با توسعه توانایی‌های نظامی و امنیتی خود را در دستور کار قرار داده است.اما پس از وقایع 2011 در خاورمیانه این کشور نوعی استراتژی توازن را در روابط خود با ایران در پیش گرفت. سؤال اصلی این است که سیاست خارجی امارات متحده در قبال ایران چیست؟ پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی از منابع کتابخانه‌ای گردآوری‌شده و مطالعه بر اساس چارچوب نظری حصار استراتژیک است. یافته مطالعه این است که حصار استراتژیک امارات متحده عربی در قبال ایران نیازمند به حداکثر رساندن بازده سیاسی و اقتصادی از همکاری با ایران و کاهش دامنه خطرات امنیت ملی بدون قطع روابط پیگیر و سودمند با سایر قدرت¬های منطقه¬ای و جهانی است. از همین رو، سیاست خارجی امارات متحده عربی در قبال ایران شامل موازنه نرم و سخت بوده است.


گالری

تحلیل سیاست خارجی امارات متحده در قبال ایران در چارچوب نظری حصار استراتژیکنظرات