اطلاعات


کد بایگانی : 149

عنوان : معاهده تجارت تسلیحات و جمهوری اسلامی ایران: تهدیدها و فرصت‌ها

کلمات کلیدی : معاهده تجارت تسلیحات، موافقت‌نامه‌های دفاعی، نظام دفاعی، تسلیحات متعارف، صلح و امنیت بین المللی.

نویسندگان : دکتر سید اصغر جعفری - ایمان خسروی

آرشیو: سال دوم، شماره پنجم ،پاییز 1399

مشاهده شده : 217

تاریخ :۱۳۹۹/۰۹/۲۳

فایل‌ها : ریال60000معاهده تجارت تسلیحات و جمهوری اسلامی ایران: تهدیدها و فرصت‌ها

معاهده تجارت تسلیحات نخستین هنجار بین¬المللی حقوقی در حوزه تجارت تسلیحات متعارف است که در 2 سال 2013 در مجمع عمومی ملل متحد تصویب گردید. آن‌گونه که از متن سند برمی‌آید، معاهده دو هدف عمده ایجاد بالاترین معیارهای بین¬المللی ممکن برای تنظیم یا بهبود مقررات تجارت بین¬المللی تسلیحات متعارف و دیگری جلوگیری و ریشه¬کنی تجارت غیرقانونی تسلیحات متعارف و جلوگیری از انحراف آن¬ها را پی می‌گیرد. قابل‌توجه‌ترین موضوع در این معاهده، دامنه وسیع تبادل و تسری دادن موازین موردنظر غرب به کمیت و کیفیت تجارت تسلیحات است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و باهدف آشنا نمودن متولیان امور در جمهوری اسلامی ایران از تهدیدها و فرصت‌های معاهده، به این نتیجه کلی دست‌یافت که معاهده تجارت تسلیحات، سندی محدودیت زا برای تجارت تسلیحات برای جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود که بر مبنای هنجارها و ارزش‌های غربی طراحی‌شده است؛ اگرچه از مفرهای موجود در این معاهده برای حداکثر سازی فرصت¬ها و به حداقل تهدیدات نیز می¬توان بهره گرفت.


گالری

معاهده تجارت تسلیحات و جمهوری اسلامی ایران: تهدیدها و فرصت‌هانظرات