اطلاعات


کد بایگانی : 74

عنوان : بررسی جایگاه عربستان سعودی در سیاست خارجی ترامپ

کلمات کلیدی : سیاست خارجی،عربستان،ترامپ،آمریکا،توازن تهدید،خاورمیانه.

نویسندگان : سید قائم موسوی، بشیر اسماعیلی، فائزه کریمی

آرشیو: سال اول، شماره اول، پاییز 1398

مشاهده شده : 860

تاریخ :۱۳۹۹/۰۷/۰۶

فایل‌ها : ریال60000بررسی جایگاه عربستان سعودی در سیاست خارجی ترامپ

ماهیت روابط آمریکا و عربستان سعودی راهبردی و سابقه‌ی آن به اوایل دهه 1930 م برمی‌گردد.اساس این رابطه مبتنی بر معادله نفت در برابر امنیت بوده است.این رابطه با افت‌وخیز و چالش‌های محدودی ادامه داشته تا برهه‌ی به قدرت رسیدن ترامپ در آمریکا و تلاقی آن با نسل جدید سیاست ورزان(محمد بن سلمان)عربستانی که باعث تحول در نوع رابطه و رویکرد طرفین شده است.بعدازآن عربستان در منطقه خاورمیانه فعال‌شده و رویکرد تهاجمی دنبال کرده است.این پژوهش درصدد است تا جایگاه عربستان در سیاست خارجی آمریکا را با گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای موردبررسی قرار دهد.رویکرد ترامپ دو مرحله داشته است.قبل از ریاست جمهوری و بعد از ریاست جمهوری.نتایج پژوهش حاکی از آن است که آمریکا در تلاش است در قالب سیاست «موازنه تهدید» و باهدف کاستن از هزینه‌های اقتصادی و راهبردی و باسیاست «موازنه از راه دور» با مساعدت عربستان و کشورهای همسو، اهداف منطقه‌ای خود را تأمین کند.


گالری

بررسی جایگاه عربستان سعودی در سیاست خارجی ترامپنظرات