اطلاعات


کد بایگانی : 82

عنوان : نقش ساختار اقتصادی بر تداوم شکاف های اجتماعی عربستان سعودی

کلمات کلیدی : عربستان سعودی، خاورمیانه، بحران اجتماعی، اقتصاد نفتی

نویسندگان : سید احمد موثقی گیلانی- روح اله عبادی - سیدعلی فعال نظری

آرشیو: سال اول، شماره دوم، زمستان 1398

مشاهده شده : 1151

تاریخ :۱۳۹۹/۰۷/۰۶

فایل‌ها : ریال60000نقش ساختار اقتصادی بر تداوم شکاف های اجتماعی عربستان سعودی

در مطالعه اقتصاد سیاسی و وضعیت اجتماعی عربستان باید به نقش تعیینکنندهی عواملی چون گروهها و طبقات، ساختار ایدئولوژی و تأثیر درآمدهای نفتی توجه خاص داشت. با توجه به اینکه روابط این عوامل بر ساختار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی عربستان سعودی و روند توسعه آن تاثیرگذار است در این راستا این مقاله تلاش دارد تا با بررسی شکافهای اجتماعی عربستان و ساختار اقتصادی این کشور به تأثیر منفی عامل اقتصاد بر تداوم شکاف اجتماعی در عربستان بپردازد. یافتههای پژوهش نشان میدهد که به سبب وجود ساختار اقتصادی وابسته به نفت و تاثیر آن بر سیاست و اجتماع حتی اصلاحات ظاهری و ایجاد تنوع اقتصادی نیز نخواهد توانست شکافهای اجتماعی حاکم بر جامعه عربستان و به تبع شکاف بین جامعه و دولت را برطرف سازد


گالری

نقش ساختار اقتصادی بر تداوم شکاف های اجتماعی عربستان سعودینظرات