اطلاعات


کد بایگانی : 83

عنوان : جامعه مدنی روسیه، سه دهه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی

کلمات کلیدی : جامعه مدنی، سازمانهای غیردولتی، توسعه، دوره پوتین، روسیه.

نویسندگان : خدایار براری - محمدرضا سورتچی - علیرضا کاظمی

آرشیو: سال اول، شماره دوم، زمستان 1398

مشاهده شده : 1220

تاریخ :۱۳۹۹/۰۷/۰۶

فایل‌ها : ریال80000جامعه مدنی روسیه، سه دهه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی

    بسیاری از سازمان‌های جامعه مدنی روسیه به طور
مستقیم با نهادهای اجرایی قوانین دولتی در ارتباط هستند. مقاله حاضر بر بررسی توسعه
جامعه مدنی روسیه در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و سازمان‌های غیردولتی از سال 1991 و
ارتباط آن با دولت متمرکز بوده و تحولات جامعه مدنی در دوره پوتین را مورد ارزیابی
قرار می‌دهد. در بیشتر موارد جامعه مدنی به عنوان بخشی از جامعه و حوزه عمومی متمایز
در مجموعه‌ای از هنجارها و اصول نهادی بررسی می‌شود. بی‌تردید نقش سازمان‌های
غیردولتی در توسعه جامعه مدنی روسیه بعد از فروپاشی شوروی مورد توجه بسیاری از
اندیشمندان در این حوزه بوده است. در این مقاله سعی بر آن است وضعیت سازمان‌ها و
جامعه مدنی روسیه بعد از روی کار آمدن پوتین را از منظر رابطه دولت، فعالیت‌‌های
مدنی، سیاست‌ها، قانون‌گذاری و جهت فعالیت آنها در روسیه و همچنین بازیگری گروه‌ها‌ی
کوچکی مانند زنان و جوانان مورد بررسی قرار دهد. بر اساس یافته‌های این پژوهش
ضرورت تمرکز دولتی روسیه بر رشد و توسعه جامعه مدنی به ویژه در موضوع حضور سازمان‌های
غیردولتی می تواند به دوام جامعه مدنی در روسیه منجر شود.


گالری

جامعه مدنی روسیه، سه دهه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروینظرات