اطلاعات


کد بایگانی : 84

عنوان : ویژگی ها و خصوصیات احزاب دست راستی اروپایی

کلمات کلیدی : راست افراطی، پوپولیسم، ملی گرایی، مهاجرت، اروپا.

نویسندگان : حمید صالحی - ابوالفضل مهتدی

آرشیو: سال اول، شماره دوم، زمستان 1398

مشاهده شده : 1012

تاریخ :۱۳۹۹/۰۷/۰۶

فایل‌ها : ریال60000ویژگی ها و خصوصیات احزاب دست راستی اروپایی

جریان راست افراطی بعد از اینکه در دوره بین دو جنگ جهانی اول و دوم در اروپا قدرت نمایی کرد، رو به افول گذاشت. احزاب این جریان تا اوایل دهه 9181 نقش بارزی را در ساختارهای سیاسی دولتهای اروپایی بازی نکردند. از دهه 9181 و با کمرنگ شدن خاطرات زنده دوران فاشیسم و همزمان با آغاز تحولات جدید مانند جهانیشدن و افزایش ورود مهاجران به کشورهای اروپایی شاهد ظهور و شکلگیری احزاب نوینی در صحنه سیاسی کشورهای اروپایی هستیم. این احزاب با رویکردی پوپولیستی خود را صدای اصلی مردم و اکثریت خاموش دانسته و احزاب حاکم اعم از چپ و راست را از یك جنس می دانند و آنها را به خاطر ورود مهاجران و تبعات فرهنگی نامطلوب آن برای جامعه متهم می کنند. در این شرایط آنها توانستهاند که در انتخابات نقش مهمی را در جمع آرای مردم به سمت خود داشته باشند. در این مقاله با جریانهای راست افراطی اروپا آشنا میشویم. در ادامه علاوه بر اشاره به دلایل قدرتیابی احزاب دست راستی در اروپا و پیامدهای آن، به رویکرد احزاب نسبت به مسائل ملیگرایی، هویت اروپایی و نگاه آنها به مساله مهاجرت میپردازیم.


گالری

ویژگی ها و خصوصیات احزاب دست راستی اروپایینظرات