اطلاعات


کد بایگانی : 96

عنوان : فرصت های همکاری بین المللی با رویکرد خواهر شهرها

کلمات کلیدی : خواهر شهری، دیپلماسی شهری، سیاست خارجه، مطالعات شهری

نویسندگان : مصطفی زهرانی، علیرضا رجایی

آرشیو: سال دوم، شماره سوم، بهار 1399

مشاهده شده : 952

تاریخ :۱۳۹۹/۰۷/۰۶

فایل‌ها : ریال60000فرصت های همکاری بین المللی با رویکرد خواهر شهرها

در اداره امور هر شهر، طبیعی است که مسایل حاکمیتی و مدیریت شهری طرح‌ریزی و اجرا می‌شود. دیپلماسی شهری؛ هنر کاربردی روابط بین‌الملل برای مذاکرات، تعامل، توسعه و بهسازی روابط بین ملت‌ها ورای مشکلات و معضلاتِ روابط دولت‌هاست و بخش مهمی ‌از “دیپلماسی عمومی" کشورهای دموکراتیک و پیشرفته به شمار می‌رود. خواهرخواندگی نمونه بارز دیپلماسی شهری است که به عنوان یکی از بازوان دیپلماسی در پی نزدیک و آشنا کردن فرهنگ و تمدن کشورها به یکدیگر است. در این مقاله پرسش مورد نظر این می باشد که: «نقش پیمان های خواهر شهری در دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران چقدر پر رنگ است؟» در پاسخ به این سوال فرضیه تحقیق عبارت است از: پیمان خواهر شهری نقش جدی در دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران نداشته بلکه بیشتر نمایشی بوده است. با روش توصیفی تحلیلی به منظور دست یابی به پاسخی مناسب برای این پرسش، به تبیین، بررسی و تجزیه و تحلیل مباحث در این زمینه پرداخت شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که پیمان خواهرخواندگی ظرفیت لازم را برای مشارکت شهرها فراهم می‌کند که این امر باعث توسعه پایدار شهرهای درگیر می‌شود.


گالری

فرصت های همکاری بین المللی با رویکرد خواهر شهرهانظرات